FOUNDATION TO BUILD  |  STICHTING BOUWEN  |  AL RUIM 20 JAAR DE BETROUWBARE PARTNER IN AFRIKA

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een aantal gegevens publiceren op een internet website. Foundation To Build / Stichting Bouwen Nederland heeft een ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en is vrijgesteld van schenkbelasting.

Sandaard formulier publilcatieplicht 2020

Bestuur – Stichting Bouwen Nederland

Voorzitter: mevr. Gabrielle Tuijthof
Penningmeester: mevr. Marte van der Hoeven
Secretaris: mevr. Esther Kroodsma

Beleidsplan Stichting Bouwen Nederland

1 Inleiding

Het beleidsplan is leidraad voor toekomstige “bedrijfsvoering”, geeft de organisatiedoelstellingen aan en geeft de strategie aan om de doelstellingen te behalen. Stichting Bouwen Nederland is een Nederlandse stichting, opgericht in maart 2014.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle medewerkers, donateurs, geïnteresseerden van Stichting Bouwen Nederland en haar bestuur. De directeur heeft dit plan in overleg met het bestuur opgesteld.

2 Organisatie

2.1 Organisatiebeschrijving

Stichting Bouwen is opgericht op 12 december 2002 en heeft een doorstart gemaakt op 24 maart 2014 onder de nieuwe naam Stichting Bouwen Nederland .

2.2 Doelstelling

Stichting Bouwen Nederland heeft als doel:

 • het doen ontwikkelen, coördineren en realiseren van niet commerciële bouwprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking zoals het bouwen van scholen, ziekenhuizen of het verbouwen van woningen die bij een ramp vernietigd zijn, alsmede het adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van dergelijke projecten.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het inzetten van bouwkundige en organisatorische kennis;
 • het aanwenden van alle middelen die tot het doel van de stichting kunnen leiden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 • het zich bezighouden met de verwerving van de benodigde fondsen voor bouwprojecten.

De stichting beoogt geen winstoogmerk.

2.3 Visie en missie

Voor meer informatie zie ’Doelstelling – Visie’.

2.4 Organisatiecultuur

De organisatiecultuur is de bindende kracht in een organisatie. Het gaat hierbij om gemeenschappelijke normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen van de medewerkers. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, die bestaat uit een verzameling geschreven en ongeschreven regels. Stichting Bouwen Nederland kent een informele cultuur. Medewerkers en bestuur gaan informeel en vriendschappelijk met elkaar om. Zij gedragen zich formeel als de situatie hierom vraagt en passen zich aan in projectlanden.

2.5 Organisatiestructuur

Het bestuur van de stichting heeft 3 leden en heeft 3 werknemers in dienst. Het beleid is uitgestippeld door de directeur in overleg met het bestuur die het beleid uiteindelijk vast stellen. De uitvoering en dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur.

 • De directeur en adjunct directeur opereren vanuit Nederland.
 • De vestigingsmanagers rapporteren naar de directeur die op zijn beurt naar het bestuur rapporteert.
 • De vestigingsmanagers rapporteren naar de directeur die op zijn beurt naar het bestuur rapporteert.
 • In het projectland wordt de uitvoering gedaan met de lokaal geregistreerde vestiging van Stichting Bouwen Nederland.
 • Beloningsbeleid:
 • Alle bestuursleden zijn vrijwillig actief voor de stichting en ontvangen geen enkele financiële vergoeding.
 • De directie ontvangt een salaris conform de Wet Minimum loon.
 • De vestigingsmanagers in Ghana ontvangen een lokaal salaris.
 • Projecten in Ghana, Kenya, Uganda en Malawi worden gecoördineerd door de directeur (deels vanuit Nederland, deels in de projectlanden zelf).

Voor meer informatie zie websitepagina ’Organisatie’.

2.6 Kritieke succesfactoren

De kritische succesfactoren van Stichting Bouwen Nederland zijn:

 • deskundig
 • goede staat van dienst
 • langdurige ervaring in meerde landen
 • hoge servicegraad (bereikbaarheid, snelle afhandeling schade)
 • persoonlijke contact met partners
 • betrouwbaar
 • gevestigd in 3 landen
 • kennis van lokale gebruiken, cultuur etc.

3 Werkwijze

Stichting Bouwen Nederland voert in samenwerking met andere organisaties, meestal stichtingen en NGO’s bouwprojecten uit in drie projecten landen, te weten Gambia, Ghana, Kenia en Malawi. De daadwerkelijke uitvoering wordt gedaan door de lokaal geregistreerde partners van Stichting Bouwen Nederland die daar samen met de lokale bevolking bouwprojecten bouwt. De lokale partners ontvangen daarvoor een onkosten vergoeding die zij naar Stichting Bouwen Nederland over laat maken zodat die daar alle kosten van kan betalen. Het gaat hier om salariskosten van werknemers, sociale lasten, verzekeringen, vliegtickets etc.
In elk projectland is een vestigingsmanager aangesteld die de lokale partner ondersteunt door de bouwprojecten te ontwikkelen en te coördineren.

3.1 Inkomsten

Stichting Bouwen Nederland ontvangt giften en donaties van derden. Buiten dat ontvangt ze van haar samenwerkingspartners en opdrachtgevers een vergoeding in de kosten die de stichting maakt om haar werkzaamheden uit te voeren. Van deze inkomsten kan de stichting alle lopende kosten betalen.

3.2 Fondsen werven

Fondsenwerving zal gebeuren middels oproepen binnen de bestaande netwerken van de stichting. Gezien de hoofdzakelijke activiteiten in projectplannen zal de nadruk liggen op het uitvoeren van bouwprojecten en niet zo zeer op fondsenwerving.

3.3 Fondsen beheren en besteden

Aangezien de stichting kostendekkend werkt zal het beheren van fondsen zich beperken tot een minimum. Het is de bedoeling dat in de komende jaren een buffer wordt opgebouwd voor onvoorziene uitgaven en omstandigheden.

Te downloaden pdf-bestanden:

St Bouwen Nederland JR 2022 -getekend

St Bouwen Nederland JR 2021

St Bouwen Nederland JR 2020 -getekend

SBN 200720 Jaarverslag 2020

St Bouwen Nederland JR 2019-getekend

SBN 200621 Jaarverslag 2019

Stichting Bouwen Nederland JR 2018

Balans_2017

Balans_2016

Infographic_2016-2017-2018

Balans_2015

Infographic_2015

Jaarrekening_2014_2-3

Jaarrekening_2014_3-3

Infographic_2014